Stavning och grammatik

Vi beaktar Din stavning, grammatik och satsbildning när vi språkgranskar Dina dokument. Om det är nödvändigt kontrollerar vi längden och sammansättningen av meningar så att de blir lättare att läsa. Vi undviker all onödig upprepning av ord och fraser. Din indelning i stycken granskas också.

I en andra analys av Ditt dokument görs ytterligare en kontroll så att texten flyter bra. Den skrivna stilen måste vara likadan överallt och tonen måste vara lämplig för dokumentets ändamål. Endast då kommer vi att skicka tillbaka den nya versionen till Dig. Filer kommer att ha de föreslagna ändringarna klart markerade när vi återsänder dem.

GWE språkgranskar och korrekturläser utifrån amerikanska språk och stavningsregler, såvida Du inte specifikt begär brittisk stavning.White House


Good Written English logo
Professional English editing

©2015 Good Written English GWE AB


Inledning | Vår Verksamhet | Stavning o.s.v. | Vår Specialitet | Sekretess
Publicering på Nätet | Datafiler | Pappersdokument | Priser | Kontakta Oss | Hem